git remote -v
git remote add gitlab <url>
git push gitlab main